ШЛ №74 Общеобразовательная школа лицей №74

Информация для родителей

                                           Психологдун ата-энеге берген сунуштары

Азыркы дистанттык окутуу мугалимдерге, ата-энелерге, айрыкча балдарга көп кыйынчылыктарды туудуруп жатат. Баардык жаңыланүүлар башында көп кыйынчылыктар менен коштолот, андан кийин өз калыбына келет. Ал үчүн кичине сабырдуулук жана убакыт талап кылынат.                                                                                                                                                                         Балдар айлана-чөйрөдө эмне болуп жатканын угуп, көрүп, биздин тынчсызданганыбызды сезип жатышат. Аларды сооротуп, негативдүү маалыматтардан арылтып, анын жанында болууга милдеттүүбүз.Балдар азыркыдай кынчылыктар менен мурун беттешип көргөн эмес. Ошондуктан карантин убактылуу чара экенин, ооруну биз тартип менен, гигиенаны сактоо менен жеңерибизди түшүндүрүнүз.

Дистанттык окутуу бала үчүн дагы оңой болгон жок. Тапшырма аткарууда бир нече кыйынчылыктарды жаратты. Бала окуу материалдарын кийин деле өздөштүрүп кетерин эстен чыгарбаш керек. Тапшырма аткарганда балага жаман сөз айтып, урбаш керек. Анын психикасына аяр мамиле кылуу зарыл. Оору кетет, бала сени менен өмүр бою калат.

Балага күн тартибин түзүп, убактысын бөлүштүрүп бергиле.

Эртең менен аны жылуу сөздөр менен ойготуп, аны менен кошо гимнастика жасагыла. Анткени эртең менен кандай маанай менен турса, ал кечке чейин ошол маанайда болот.

Тапшырмаларды аткарганда жанында бол. Бирок өзүңдү кармап, балага түшүнбөгөнүн жай отуруп түшүндүрүп бер.

Үй жумуштарын чогуу жасагыла. Үйдү ирээтке келтирүүнү оюнга да айлантса болот.

Тамакты чогу жасагыла, аны менен кеңешип меню түзгүлө. Ден соолукка эмне пайдалуу жана зыян экендиги жөнүндө айтып берип, ал жөнүндө талкуу жүргүзгүлө.

Аны менен китеп окуу, виртуалдык музейлерге саякатта, интернет аркылуу кызыкту өлкөлөрдү кыдыр, аны менен сүрөт тарт.Кагаздан, кездемеден кызыктуу буюмдарды жасаганга үйрөт. Аны менен чогуу жаса.

Түн ортосуна калбай, убактысында уктаганга үйрөт. Эрте жатып, эрте турганда бала сергек болот.

Негизгиси балага урушуп, кыйкырып, андан күчүңүздү чыгарбаңыз. Ачууңүздү тыйганга аракет кылыңыз. Эшикке чыгып кетип, башка нерсеге алаксыганга аракет кылыңыз.

Бала сиз айткандардын баарын туурайт: сиз жасаганды жасайт, сиз айтканды айтат. Ошондуктан тарбияны өзүбүздөн баштайлы!

 

Выписка из приказа №201

по школе-лицею №74           от 20 февраля 2019г.

» О запрете денежных и иных сборов в выпускных классов.

Информация для родителей

Информация для родителей

Утвержденное_ПоложениеЭЗШ(1)

 

Среднее общеобразовательная школа-лицей №74  Ленинского района г. Бишкек 2017-2018г.

 

 

Контингент

Сбор одного ребенка 

Приход

Расход 
прочиеОхранаХоз. нуждыКанцелярийМедикаментыПодпискаитогоостаток 

Число месяц

0
1677100 сом75355300002615016755245075355сентябрь
473757040300004505508075047375октябрь
1016454600300005200090456000101645ноябрь
942803690300005040030404150300094280декабрь
644221402215000134502191064422январь
4048010050150001426567249340480февраль
358991500045051573565935899март
338501630015000197058033850апрель
62178176015000374001685533580062178май
5554845554840итого

 

 

Председатель ОО «Адилет-74»:                                  Базарбек у. Улан

 

 

Среднее общеобразовательная школа-лицей №74  Ленинского района г. Бишкек 2018-2019г.

 

 

Контингент

Сбор одного ребенка 

Приход

Расход
прочиеОхранаХоз. нуждыКанцелярийМедикаментыПодпискаитого 

Число месяц

877100 сом45358,91170009153,9116755245045358,91сентябрь
5655570401700026685508075056555октябрь
77615460017000429709045400077615ноябрь
782403690170004760028004150300078240Декабрь
257768,911533068000126408,913368073507000257768,91

 

 

Председатель ОО «Адилет-74»:                                  Базарбек у. Улан

 

Директор ШЛ№74

_____Абдулаева К.К.

«    ___» «            » 2018г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о контрольно-пропускном режиме в общеобразовательных организациях Ленинского района

 

 1. Общие положения

 

Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок осуществления пропускного режима в муниципальные общеобразовательные организации (Школы) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций, кражи детей (киднеппинг) и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, педагогических работников и технического персонала школы.

 

 1. Организация пропускного режима

 

Пропускной режим в общеобразовательной организации устанавливается приказом руководителя в соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

Пропускной режим — совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории общеобразовательной организации. Контрольно-пропускной режим в здании общеобразовательной организации предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы и определяет порядок пропуска учащихся и сотрудников школы, граждан в административное здание школы.

2.1. Охрана помещений  осуществляется сотрудниками, с кем заключены договоры.

2.2. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в школе возлагается:

— на директора школы (или лица, его замещающего).

— cотрудника Службы Безопасности (СБ) (при наличии договора);

2.3.  Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками образовательного процесса возлагается на лиц, назначенных приказом по школе.

2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, учащихся и их родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы.

2.5. Персонал школы, учащиеся и их родители (законные представители)  должны быть ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением.

В целях ознакомления посетителей общеобразовательной организации с пропускным режимом и правилами поведения Положение размещается на информационных стендах в холле первого этажа здания и на официальном Интернет-сайте.

 

 

 

 

 

 • Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в школу

 

3.1.  Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками  СБ.

3.2.  Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здание школы через центральный вход.

3.3.  Центральный вход в здание школы должен быть  закрыт в рабочие дни через 15 минут после начала учебного процесса,  в выходные и нерабочие праздничные дни — постоянно.

3.4.  Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется сотрудниками  Службы безопасности.

 

 

 1. Пропускной режим для учащихся

 

4.1.  Вход в здание школы учащиеся осуществляют в свободном режиме.

4.2.  Начало занятий в школе по утвержденному расписанию. Учащиеся дежурного класса допускаются в здание школы за полчаса до начала учебных занятий, остальные учащиеся  по расписанию уроков.

4.3.  В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий).

4.4.  В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в школу с разрешения дежурного администратора или классного руководителя.

4.5.  Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на основании  личного разрешения учителя, врача или представителя администрации.

4.6.  Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только в сопровождении учителя.

4.7.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении учителя.

4.8.  Проход  учащихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по расписанию, представленному учителем дежурному по школе или сотруднику охраны.

4.9.  Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором школы.

 

 1. Пропускной режим для работников

 

5.1.  Директор школы, его заместители, администратор, секретарь и другие сотрудники могут проходить и находиться в помещениях  школы в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим.

5.2.  Педагогам  рекомендовано прибывать в школу не позднее 15 минут до начала учебного процесса.

5.3.  В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала его первого урока).

5.4.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить сотрудника охраны о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний.

5.5.  Остальные работники приходят в школу в соответствии с графиком работы, утвержденным директором.

 

 

 

 

 1. Пропускной режим для родителей (законных представителей) учащихся

 

6.1.  Родители могут быть допущены в школу при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

6.2.  С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных случаях во время перемены.

6.3. Для встречи с учителями или администрацией школы родители сообщают  сотруднику СБ, дежурному администратору фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. Сотрудник СБ или дежурный администратор вносит запись в «Журнале учета посетителей».

6.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту сотрудника СБ.

6.5. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы возможен по их предварительной договоренности.

6.6.  В случае не запланированного прихода в школу родителей, дежурный администратор выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения администрации.

6.7.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице или у поста дежурного администратора в школе.

6.8. Администрацией школы с родителями (законными представителями) учащихся начальных классов (1-4 кл.) подписывается соглашение-обязательство о сопровождении ребенка на занятия в школу и после занятий домой.

6.9. Для учащихся первых классов в течение первого учебного года  устанавливается адаптивный пропускной режим, который оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях согласно приказу директора.

 

 

 • Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других посетителей

 

7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором Школы или лицом его заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей».

7.2. Должностные лица, прибывшие в Школу с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации Школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю деятельности Школы».

7.3. Группы лиц, посещающих Школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание Школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенным печатью и подписью директора РЦО.

7.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание Школы, сотрудник СБ  действует по указанию директора Школы или его заместителя.

7.5. Ведение документации при пропускном режиме

7.6. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей.

 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации посетителей

 

№ п/пДата

посе-щения

Цель

посе-

щения

Ф.И.О.

посетителя

Документ,

удосто-

веряющий

личность

К кому

прибыл

Время

входа в ОО

Время выхода

из

ОО

Под-пись

дежур-ного

 

 • Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года(1 сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).
 • Журнал должен быть заверен директором Школы, прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения.
 • Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены.

 

 

 • Пропускной режим для транспорта

 

8.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию Школы открывают сотрудник СБ   только по согласованию с директором Школы.

8.2. Порядок въезда-выезда  автотранспорта на территорию Школы устанавливается приказом директора общеобразовательной организации.

Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, УВД при вызове их администрацией Школы. Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих личность водителя.

8.3. Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена, кроме указанного в п. 8.2.

8.4. Данные о въезде на территорию образовательной организации автотранспорта записываются в журнал регистрации автотранспорта.

 

Журнал регистрации автотранспорта

 

п/п

аДатаМарка

гос.

номер

а/маш

Ф.И.О.

води-

теля

Собст-

вен-ник

ТС

Доку-

мент,

удост.

лич-

ность

Цель

заезда

в ОО

Время

заезда

Время выездаПодпись

дежур-ного

 

 

IХ. Организация ремонтных работ

 

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения школы дежурным охранником  для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению директора или на основании заявок и списков, согласованных с руководителями «Подрядчика» и «Заказчика».

 

 

 1. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной ситуации

 

10.1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.

10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура пропуска.

 

 

 1. Порядок эвакуации учащихся, сотрудникови посетителей

11.1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, посетителей, работников и сотрудников из помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором совместно с ответственными лицами за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

11.2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, посетители, работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях школы, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении школы на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в здание школы прекращается. Сотрудники школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание общеобразовательной организации.

 

 

Статьи для родителей

Скачать «Психологические особенности мальчиков и девочек подростков»

Скачать «Памятка родителям о физическом наказании»

Скачать «Компьютерная зависимость у подростков»

Скачать «Подростковый возраст»

Скачать «Профилактика асоциального поведения у подростков»

Скачать «Иммунитет на пять»

 

 

 

Это тестовая и редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета

 

Image result for школаНа сегодняшний день, контентом называют информационно-содержательное наполнение какого-либо ресурса (сайта). К контенту относятся не только тексты, но и графика, мультимедиа. Наполнение сайта контентом является одним из самых важных этапов продвижения. Без информации сайт не имеет смысла, даже несмотря на то, что графически он создан профессионально и красиво. «Поисковые машины» запрограммированы выделять именно грамотное и уникальное содержание. Поэтому интересные и полезные статьи нужны Вашему сайту не только с информативной точки зрения, они также являются основным аспектом в вопросе успешного продвижении сайта и рейтинге поисковиков. Многие годы занятия seo-продвижением в Интернете, доказали на практике, что раскрутка с помощью уникальных статей даёт гарантированный результат и обеспечивает 100% попадание Вашего ресурса в ТОП-10 поисковых систем. Для хорошего индексирования ресурс должен быть наполнен именно грамотными и уникальными статьями, которые в то же время должны быть легки и интересны для восприятия посетителей сайта.